MicroGEM expresná izolácia DNA/RNA

MicroGEM - expresná (15 min) izolácia DNA/RNA so 100% výťažnosťou - ideálny extrakčný systém aj pre veľmi malé množstvo vzorky. DNA/RNA izolácia je bezkolónková a nevyžaduje žiadne nebezpečné chemikálie.

prepGEM a forensicGEM - izolačné kity vhodné na extrakciu DNA z:

  • krvi - plná krv, suchá krv vrátane FTA, krvné stopy
  • tkanív - bunkové kultúry, hmyz, myší chvost, svalové bunky, tukové tkanivo, bunkové pelety, ušné vzorky, nechty
  • vírusov
  • rastlín - list, stonka, koreň, rastlinné patogény, huby
  • baktérií - G+, G-, mykobaktérie
  • slín - výtery, mukózne vzorky
  • spermií
  • vlasov
  • environmentálnych vzoriek - pôda, trus

Jednoduchý pracovný protokol - vzorka sa zmieša s reakčným pufrom a enzýmom a nechá sa inkubovať 5-15 min pri 75oC. Po inkubácii sa zmes inaktivuje 5 min pri 95oC

Takto izolovaná DNA je pripravená na všetky downstream aplikácie - PCR, qPCR, STR, LAMP, celogenómovú sekvenáciu, CRISPR/Cas9 genotypizáciu a pod. Kompletné aplikácie a protokoly nájdete v tejto príručke.


RNAGEM - izolačné kity na extrakciu RNA. Izolovaná RNA je vhodná na PCR, qPCR, na štúdium génovej expresie aj z veľmi malého počtu buniek - exozómov/individuálnych buniek bez potreby chemických činidiel a post purifikácie. Možnosť použiť na izoláciu RNA z bunkových kultúr, FACS pripravených bunkových línií, suspenzií, buniek uchovaných v RNAlaterTM a bunkových pelet. 

Nakoľko kit obsahuje DNase I je výsledkom extrakcie čistá RNA

Kompletné aplikácie a protokoly nájdete v tejto príručke

DNA/RNA extrakčné kity sú momentálne do cca novembra 2023 nedostupné